2 Ways SMS (Interactive SMS)

2 Way SMS คือการส่งข้อความไปยังเบอร์ Short Code เพื่อให้ได้รับข้อความตอบกลับ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น พิมพ์รหัสสินค้าเพื่อชิงโชค โหวต ร่วมบริจาค ร่วมสนุก แจ้งผลการเรียน ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติของ 2 Way SMS

  1. รองรับข้อความจากหลายเบอร์ในเวลาเดียวกัน
  2. รองรับข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3. รองรับทุกระบบเครือข่ายในประเทศไทย
  4. รายงานผลแบบ Real – Time ทั้งการส่งและรับข้อความ
  5. สามารถตั้งเวลา Campaign ล่วงหน้าได้โดยการกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุด Campaign
  6. สร้าง Keyword ได้ตามต้องการ
  7. กำหนดเงื่อนไขการเลือกและจำนวนผู้รับรางวัลได้
  8. กำหนดจำนวนสิทธิของกลุ่มเป้าหมายในการตอบกลับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้
  9. รายงานเก็บหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  10. รักษาข้อมูล Database เป็นความลับ

อัตราค่าบริการ

ชำระค่าติดตั้งรวมถึงค่าบริการจำนวน 29,000 บาท ต่อ Campaign ระยะเวลา Campaign สิ้นสุดภายใน 6 เดือน